fbpx
Plecy

Statut

Fundacja Wsparcia, Rozwoju i Nauki NABU - Jasło

Dział I – Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Fundacja Wsparcia, Rozwoju i Nauki NABU zwana w dalszej części statutu
“Fundacją” została ustanowiona przez Pana Wiesława Maciechowskiego, zwaną dalej
,,Fundatorem’’ aktem notarialnym z dnia 28.08.2020 roku sporządzonym przez notariusza
Daniela Leputę w jego Kancelarii Notarialnej, repertorium A numer 5598/2020
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
3. Właściwym Sądem Rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy w Rzeszowie.
4. Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Jasło.
2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
3. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.

§ 3

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polski przy czym dla właściwego
realizowania celów Fundacji, może ona prowadzić swoją działalność także poza
granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
i fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
3. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek w kraju i poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4

Fundacja może ustanawiać stypendia, odznaki, medale honorowe, dyplomy honorowe i przyznawać
je, wraz z innymi nagrodami, wyróżnieniami i symbolami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym
dla Fundacji

§ 5

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w
rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na
realizację celów statutowych.
3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także może przystępować do spółek,
fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych.
4. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym
celu działania i prawem polskim dopuszczonych.

Dział II – Cele i zasady działania Fundacji

§ 6

1. Głównymi celami działalności Fundacji są:


1) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób ubogich,
wykluczonych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób
bezrobotnych, niepełnosprawnych;
2) integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażona poziomem
zatrudnienia tych osób:
a. zatrudnienie co najmniej 50%:
− osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z
wyłączeniem osób niepełnoletnich, lub
− osób bezrobotnych, lub
− absolwentów CIS i KIS, w rozumieniu art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub
− osób ubogich pracujących, lub
− osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i
młodzieżowe ośrodki socjoterapii, lub
− osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich,
lub
− osób z niepełnosprawnościami, lub
− osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym, lub
− osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006
r. o spółdzielniach socjalnych, lub
b. zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.
z 2017 r. poz. 882, z późn. zm.);
3) realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad
dzieckiem w wieku do lat 3 zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z późn. zm.) lub usług
wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub w innych formach wychowania
przedszkolnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, przy
jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób, o których mowa w
pkt. 2), wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co najmniej 30%;
4) reintegracja społeczna polegająca m.in. na odbudowie i podtrzymywaniu umiejętności
uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej, pełnieniu ról społecznych w miejscu
pracy, zamieszkania lub pobytu;
5) reintegracja zawodowa wyrażająca się w odbudowie i podtrzymywaniu zdolności do
samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy;
6) zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego;
7) działalność wspomagająca rozwój ekonomii społecznej;
8) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki, krajoznawstwa;
9) krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich oraz
miejskich;
10)zapobieganie powstawaniu patologii poprzez zachęcanie dzieci i młodzieży do
aktywnych form spędzania wolnego czasu;
11)pomoc dzieciom i młodzieży w rozwijaniu talentów oraz realizacji celów związanych
z ogólnie pojętą edukacją oraz sportem;
12)pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich lub pozbawionych opieki rodziców w
zdobywaniu wiedzy i umiejętności;
13)propagowanie zdrowego trybu życia przez aktywne formy wypoczynku;
14) tworzenie warunków do uprawiania wszelkiego rodzaju sportów;
15)rozwój różnorodnych dyscyplin związanych z edukacją i sportem oraz stałe
podnoszenie ich poziomu, w szczególności wśród dzieci i młodzieży oraz osób
starszych;
16)popularyzacja zasad tzw. Fair Play;
17)promocja zdrowego stylu życia oraz propagowanie i wdrażanie wiedzy na temat
zdrowego stylu życia;
18)inicjowanie i wspieranie działań służących poprawie poziomu edukacji obywateli;
19)ochrona i promocja zdrowia;
20)edukacja prozdrowotna;
21) organizowanie konsultacji ze specjalistami;
22) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie
polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
23) działalność kulturalna;
24) działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i
wychowania;
25) działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego;
26) działalność charytatywna;
27) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
28) działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa;
29) wspieranie rozwoju inicjatyw lokalnych;
30) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym tworzenia miejsc przyjaznych
dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz rodzin do spędzania czasu wolnego;
31) wspieranie procesów integracji społecznej poprzez kreowanie więzi
międzyludzkich oraz kultywowanie uniwersalnych wartości;
32) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
33) działalność wspomagająca rozwój przedsiębiorczości społecznej.


2. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:


1) włączanie osób ubogich, wykluczonych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym w działania społeczne, w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu
i poczuciu osamotnienia;
2) tworzenie miejsc pracy, zatrudnianie na podstawie umowy o pracę lub umów
cywilnoprawnych w szczególności osób ubogich, wykluczonych społecznie,
zagrożonych ubóstwem lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, z zachowaniem
proporcji zatrudnienia, o których mowa w § 6 ust. 1 Statutu punkt 2 lub 3;
3) organizowanie dzieciom, młodzieży i dorosłym wypoczynku w czasie wolnym od
nauki i pracy poprzez organizację obozów (np. sportowych obozów zimowych i
letnich), rajdów, konkursów, turniejów itp.;
4) organizowanie wyjazdów wypoczynkowych i krajoznawczych, obozów, kolonii,
wycieczek (np. rowerowych) oraz innych form turystyki i rekreacji oraz wypoczynku;
5) organizowanie zawodów, imprez sportowych, edukacyjnych i rekreacyjnych;
6) prowadzenie działalności szkoleniowej, promocyjnej i informacyjnej;
7) sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad zawodnikami, i osobami
potrzebującymi;
8) wspieranie osób indywidualnych i grup osób borykających się z problemami z zakresu
działalności statutowej Fundacji;
9) udostępnianie oraz organizowanie dzieciom, młodzieży i dorosłym wszelkich form
zajęć edukacyjnych oraz sportowych, organizowanych przez Fundację wyjazdów
plenerowych połączonych;
10) budowa i remonty obiektów (np. sal) wykładowych oraz ich utrzymanie;
11) prowadzenie i utrzymywanie Sali wykładowej technicznej
12) zatrudnianie oraz organizowanie lub wspomaganie zatrudnienia trenerów
prowadzących zajęcia edukacyjne i sportowe;
13) rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej w szczególności poprzez zakup sprzętu
edukacyjnego i sportowego,
14) wspieranie finansowe i niefinansowe dzieci i młodzieży oraz osób starszych w
szczególności poprzez fundowanie stypendiów, dożywianie i zapomogi;
15) organizowanie edukacyjnych oraz sportowych zajęć pozalekcyjnych;
16) organizację i dofinansowanie wycieczek, zajęć edukacyjnych, imprez sportowych i
wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych;
17) dofinansowanie kosztów dojazdów na zajęcia edukacyjne oraz sportowe.
18) uczestniczenie w imprezach szkoleniowych i edukacyjnych organizowanych na
obszarze całego kraju, a także poza jego granicami;
19) finansowanie, dofinansowanie, organizację szkoleń i kierowanie na szkolenia
związane z ogólne pojętym rozwojem i edukacja np. szkolenia instruktorskie,
trenerskie, z zakresu udzielania pierwszej pomocy jak również szkoleń związanych z
utrzymaniem obiektów edukacyjnych np. sala komputerowa, drukarki, tablica
interaktywna;
20) umożliwianie udziału dzieciom i młodzieży oraz osobom starszym we wszelkich
zajęciach organizowanych przez Fundację, w tym sportowych, wypoczynkowych,
krajoznawczych itp.;
21) organizowanie działań wspomagających praktykę, doświadczenie lub podnoszenie
umiejętności i wiedzy (np. warsztaty, zajęcia praktyczne, treningi, itp.);
22) organizowanie akcji promocyjnych, wydarzeń integracyjnych, promocyjnych oraz
rekreacyjnych, edukacyjnych, sportowych, rozrywkowych oraz wspomaganie udziału
beneficjentów Fundacji w takich wydarzeniach;
23) opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w
trudnej sytuacji materialnej, życiowej;
24) opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do dzieci i młodzieży z
rodzin o trudnej sytuacji materialnej bądź życiowej;
25) opracowywanie i realizację programów aktywizacji zawodowej i społecznej na rzecz
włączenia społecznego oraz na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
26) opracowywanie i realizację programów pomocy odpowiadających na aktualne
problemy społeczne,;
27) organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych, rekreacyjnych, kulturalnych,
sportowych i innych dla dzieci i młodzieży, w tym z rodzin o trudnej sytuacji
materialnej bądź życiowej;
28) działalność szkoleniową mającą na celu wdrożenie programów Fundacji przez inne
osoby i podmioty;
29) ułatwianie aktywności społecznej i zawodowej osób objętych programami pomocy
poprzez doradztwo, szkolenia, staże, poradnictwo i inne narzędzia i formy wsparcia;
30) inicjowanie, wspieranie, promowanie i realizację działań służących promocji i
ochronie zdrowia, aktywności fizycznej, promocji kultury oraz wspieraniu edukacji;
31) organizowanie kampanii edukacyjnych/społecznych, szkoleń, konferencji, targów,
paneli dyskusyjnych i innych spotkań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz
aktywności fizycznej, promocji kultury i wspierania edukacji;
32) powoływanie, finansowanie i prowadzenie punktów dystrybucji zdrowej i
funkcjonalnej żywności;
33) pozyskiwanie środków finansowych na prowadzenie swojej działalności wymienionej
w celach Fundacji;
34) finansowanie i dofinansowywanie inicjatyw i programów, wpisujących się w
realizację celów statutowych Fundacji;
35) organizowanie przedsięwzięć zmierzających do realizacji lub propagowania celów
Fundacji, w tym prowadzenie działalności wydawniczej;
36) szkolenia, wykłady, kursy, warsztaty i prezentacje z zakresu celów statutowych
Fundacji np. warsztaty dotyczące wiedzy o programowaniu;
37) realizowanie i współrealizowanie programów i przekazów: edukacyjnych,
popularnonaukowych i innych, służących propagowaniu celów zbieżnych z celami
statutowymi Fundacji; w szczególności poprzez telewizję, radio, internet, organizację
imprez;
38) organizowanie przepływu informacji i wymiany opinii z zakresu celów statutowych
Fundacji;
39) organizacje czasu wolnego dla osób wykluczonych społecznie poprzez organizację
zajęć sportowych, edukacyjnych i kulturalnych;
40) współpraca z innymi fundacjami i instytucjami przy realizacji prowadzonych przez
nie akcji i działań zgodnych z celami statutowymi Fundacji;
41) propagowanie kultury, uprawiania sportów oraz zasad ochrony przyrody poprzez
organizację imprez sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalnych;
42) współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
43) współpracę z uczelniami wyższymi, towarzystwami naukowymi, wszelkim
placówkami edukacyjnymi, instytucjami rządowymi, pozarządowymi,
samorządowymi, biznesowymi i innymi podmiotami oraz mediami w celu wspierania
projektów dotyczących rozwoju i popularyzacji celów Fundacji;
44) organizowanie i finansowanie imprez mających za zadanie promowanie sportu,
zdrowego stylu życia, promowanie kultury oraz wspieranie edukacji;
45) prezentacje, wystąpienia publiczne, happeningi, konferencje prasowe, szkolenia i
seminaria naukowe na temat sportu, zdrowego trybu życia, kultury i edukacji;
46) pomoc finansową i rzeczową dla ofiar wypadków, katastrof, kataklizmów oraz klęsk
żywiołowych;
47) podejmowanie innych działań służących realizacji celów Fundacji.


3. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub
jako działalność odpłatna pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (t.j. Dz. U. z 2018
r. poz. 450). Decyzję w przedmiocie podjęcia przez Fundacje odpłatnej działalności
pożytku publicznego i określenia szczegółowego zakresu prowadzonej przez Fundację
działalności odpłatnej pożytku publicznego, podejmuje Zarząd Fundacji w drodze
uchwały podjętej zwykłą większością głosów.


4. Prowadzenie przez Fundację nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, odpłatnej
działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej wymaga rachunkowego
wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów,
kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o
rachunkowości.

Dział III – Majątek i dochody Fundacji.

§ 7

1. Dla realizacji celów statutowych Fundacja gromadzi środki finansowe także poprzez
prowadzenie działalności gospodarczej.
2. Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski w kwocie 2 500,00 złotych ( słownie: dwa
tysiące pięćset złotych ) oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji.
3. W ramach majątku Fundacji Fundator przeznacza kwotę 1 000,00 złotych (słownie: jeden
tysiąc złotych) na prowadzenie przez Fundację działalności gospodarczej.
4. Zysk lub nadwyżka bilansowa nie będzie dystrybuowana pomiędzy członków Zarządu,
Rady Fundacji, Fundatora ani pracowników, ale będzie przeznaczana na wzmocnienie
potencjału przedsiębiorstwa Fundacji jako kapitał niepodzielny, a także w określonej
części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego
prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej, w której działa Fundacja.
5. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.
6. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31.12.2020 r.
7. Fundacja może tworzyć fundusze (kapitały) nieobligatoryjne, w tym fundusze celowe, a
dopuszczalne przez obowiązujące prawo.
8. Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku
do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku
małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
zwanych dalej “osobami bliskimi”,
2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na
preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników
oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że
to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie
Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach
innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 8


1. Przychodami Fundacji są:
1) dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane z kraju i z
zagranicy;
2) dochody ze zbiórek i imprez publicznych;
3) odsetki od lokat i wkładów kapitałowych oraz papierów wartościowych;
4) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
5) dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację;
6) dochody z innych źródeł.
2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być
używane wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.
3. Ofiarodawca może zawęzić możliwość wykorzystania ofiarowanych dotacji, subwencji,
darowizn, spadków i zapisów, do części lub do jednego z celów statutowych Fundacji.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy wysokość spadku
jest większa od długów spadkowych.

Dział IV – Władze Fundacji

§ 9

Organami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji.

§ 10

Rada Fundacji, zwana dalej Radą składa się z 3 osób.

§ 11

1. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na
miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję powołuje swą decyzją Rada zwykłą
większością głosów.
2. Kadencja Rady Fundacji trwa 5 lat. Rada Fundacji wybiera ze swego grona
Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
3. Kadencja członków Rady Fundacji jest łączna to jest osoba przystępująca do Rady
Fundacji w trakcie trwania kadencji, kończy swą działalność w Radzie Fundacji z dniem
upływu tej kadencji.
4. Funkcję członka Rady można pełnić przez więcej niż jedna kadencję.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa,
upływu kadencji, odwołania przez Fundatora lub śmierci członka Rady.
6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie
Fundacji.
7. Za wykonywanie funkcji członka Rady Fundacji członkowie Rady nie otrzymują
wynagrodzenia.

§ 12

W przypadku śmierci lub niemożności działania przez Fundatora przez okres powyżej trzech miesięcy
wszelkie jego kompetencje wykonuje Rada Fundacji.

§ 13

Rada Fundacji posiada uprawnienia opiniotwórcze, inicjatywne oraz sprawuje stałą kontrolę nad
działalnością Fundacji, ma także za zadanie propagowanie celów Fundacji. Do jej wyłącznych
kompetencji należy:
1) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu zgodnie z § 12,
2) opiniowanie długoterminowych kierunków działalności Fundacji,
3) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności Fundacji sporządzanego
przez Zarząd,
6) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty Fundacji,
7) ocena pracy Zarządu oraz udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
8) podpisywanie, zmienianie i rozwiązywanie umów z członkami Zarządu, określanie warunków
ich zatrudnienia, wysokości wynagrodzenia oraz delegowanie Przewodniczącego Rady
Fundacji do tych czynności.

§ 14

1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami
Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
2. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
3. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub
Fundatora, zgłoszony na piśmie.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o
szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego
Rady przynajmniej dwóch jej członków.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

§ 15

Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów w głosowaniu
jawnym, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

Zarząd Fundacji.

§ 16

1. Zarząd Fundacji składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu i
Wiceprezesa Zarządu.
2. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator.
3. Fundator powołuje następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić
tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu.
4. Zarząd powołany zostaje na czas nieokreślony.
5. Prezes Zarządu zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Zarządu.
6. Fundator może pełnić funkcję członka Zarządu, w tym Prezesa.
7. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
8. Zarząd Fundacji w całości lub poszczególni członkowie Zarządu mogą być w każdym
czasie odwołani przez Fundatora.
9. W sytuacji niemożności podjęcia przez Fundatora działań wymienionych w § 16, pkt. 3 i
8, członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 17

1. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie
zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
2. Zarząd w szczególności:
1) kieruje działalnością Fundacji i odpowiada za realizację jej celów statutowych;
2) reprezentuje Fundację na zewnątrz;
3) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji;
4) opracowuje roczne i perspektywiczne plany działalności Fundacji;
5) opracowuje sprawozdania roczne z działalności Fundacji;
6) dokonuje zmian w Statucie,
7) tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jednostki organizacyjne;
8) ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania pracowników Fundacji.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z
działalności Fundacji.
4. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Do
ważności uchwały (w przypadku Zarządu wieloosobowego) wymagana jest obecność co
najmniej dwóch członków Zarządu.
5. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, we wszystkich sprawach majątkowych
i niemajątkowych, uprawniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.
6. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Radę
Fundacji.

§ 18

1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji.
2. Wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym kadry zarządzającej ograniczone są
limitami, tj. przeciętne miesięczne wynagrodzenie takiej osoby, za okres ostatniego roku
obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obrotowy – za okres tego
zatrudnienia, nie może przekroczyć 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok
poprzedni.

Przedstawiciel

§ 19

1. Fundacja zarządzana jest na zasadach demokratycznych, opartych na zasadzie
partycypacji pracowników.
2. Zarząd jest obowiązany co najmniej raz w roku, nie później niż w terminie 3 miesięcy od
dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, przeprowadzić z pracownikami spotkanie
konsultacyjne dotyczące informacji o działalności i sytuacji ekonomicznej Fundacji oraz
przewidywanych w tym zakresie kierunkach zmian.
3. Wnioski ze spotkania konsultacyjnego przedstawione przez pracowników podlegają
dyskusji na zebraniu Zarządu. Zarząd jest obowiązany przedstawić pracownikom pisemną
informację o wykorzystaniu tych wniosków.
4. Jeżeli Fundacja zatrudnia co najmniej troje pracowników lub innych osób na podstawie
umów cywilnoprawnych, osoby te wybierają spośród swojego grona Przedstawiciela.
5. Przedstawiciel pracowników ma prawo rekomendowania jednego członka do Zarządu
oraz prawo wyrażania sprzeciwu wobec kandydatur do Zarządu.
6. Przedstawiciel pracowników niebędących członkami Zarządu posiada prawo głosu
doradczego na posiedzeniu Zarządu.
7. Przedstawiciel, o którym mowa powyżej nie może być członkiem Zarządu i jest
wybierany zwykłą większością głosów podczas zebrania pracowników, w którym bierze
udział co najmniej połowa pracowników niebędących członkami Zarządu. Szczegółowe
zasady wyboru Przedstawiciela, warunki i tryb przekazywania informacji, o których
mowa w niniejszym paragrafie, oraz przeprowadzania konsultacji z pracownikami określa
regulamin przyjęty przez Zarząd Fundacji i uzgodniony z osobami, o których mowa w ust. 4.
8. Kadencja Przedstawiciela trwa 4 lata od dnia jego wyboru.
9. Do kompetencji Przedstawiciela należy w szczególności:
1) zapoznawanie się nie rzadziej niż raz do roku z wynikami działalności gospodarczej
Fundacji oraz wyrażanie opinii w tym zakresie;
2) opiniowanie zasad organizacji pracy ustalanych przez Fundację w zakresie
prowadzonej przez nią działalności oraz zmian proponowanych w tym zakresie;
3) opiniowanie strategii działania Fundacji oraz propozycji działań Fundacji na rzecz jej
celów statutowych;
4) wypowiadanie się na temat stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia
oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia w Fundacji;
5) wypowiadanie się na temat działań, które mogą powodować istotne zmiany w
organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia w Fundacji;
6) reprezentowanie pracowników Fundacji oraz osób zatrudnianych w Fundacji na innej
podstawie w przypadkach, w których przepisy powszechnie obowiązującego prawa
przewidują obowiązek konsultacji pracodawcy z przedstawicielem załogi.
10. W przypadku zasygnalizowania przez przedstawiciela pracowników woli wyrażenia
opinii, termin na wyrażenie opinii przez Zarząd będzie określany każdorazowo przez
Zarząd przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia sprawnego i niezakłóconego
funkcjonowania Fundacji.

Dział V – Prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację.


§ 20

1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
działalność gospodarczą w zakresie:
1) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 85.59.Z
2) Działalność organizatorów turystyki, PKD 79.12.Z;
2) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 85.51.Z
3) Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób
niepełnosprawnych, PKD 88.10.Z
4) Nauka języków obcych PKD 85.59.A
5) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, PKD 93.29.Z;
6) Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 94.99.Z;
7) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych
i komputerowych, PKD 62.09.Z
8) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, PKD 68.20.Z;
9) Opieka dzienna nad dziećmi, PKD 88.91.Z;
10) Placówki wychowania przedszkolnego, PKD 85.10.Z;
11) Działalność wspomagająca edukację, PKD 85.60.Z.
12) Działalność fotograficzna PKD 74.20.Z.
2. Jeżeli określony w ust. 1 przedmiot działalności wymaga uzyskania koncesji, zezwolenia,
licencji, pozwolenia bądź wpisu do rejestru działalności regulowanej, podjęcie przez Fundację
działalności w tym zakresie możliwe jest po uprzednim ich uzyskaniu, spełnieniu warunków,
w granicach określonych obowiązującymi przepisami lub uzyskaniu stosownych wpisów do
właściwych rejestrów.
3. Prowadzenie przez Fundację odpłatnej działalności pożytku publicznego w jednym z
wymienionych w § 20 ust. 1 zakresów wyklucza jednoczesne prowadzenie przez Fundację
działalności gospodarczej w tym samym zakresie.
4. Decyzję o rozpoczęciu lub zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
Fundację podejmuje Zarząd w formie uchwały.


§ 21


1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w rozmiarach służących realizacji jej celów.
3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, której celem jest przede wszystkim:
1) integracja społeczna i zawodowa określonych kategorii osób wyrażonej poziomem
zatrudnienia tych osób:
a. zatrudnienie co najmniej 50%:
– osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem
osób niepełnoletnich, lub
– osób bezrobotnych, lub
– absolwentów CIS i KIS, w rozumieniu art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym, lub
– osób ubogich pracujących, lub
– osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe
ośrodki socjoterapii, lub
– osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich, lub
– osób bezrobotnych, lub
– osób z niepełnosprawnościami, lub
– osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
zatrudnieniu socjalnym, lub
– osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o
spółdzielniach socjalnych, lub
b. zatrudnienie co najmniej 30% osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu
niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych lub osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
2) realizacja usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, usług opieki nad
dzieckiem w wieku do 3 lat zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad
dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. z 2016r. poz. 157 z późn. zm.) lub usług
wychowania przedszkolnego w przedszkolach lub innych formach wychowania
przedszkolnego, przy jednoczesnej realizacji integracji społecznej i zawodowej osób,
o których mowa w pkt 1), wyrażonej zatrudnieniem tych osób na poziomie co
najmniej 30%.

Dział VI – Zmiana Statutu Fundacji, likwidacja


§ 22


1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji.
2. Zmiany statutu mogą dotyczyć także celów dla realizacji, których Fundacja została
ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
3. Zmian Statutu dokonuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały podjętej zwykłą
większością głosów w głosowaniu jawnym.


§ 23


1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w
razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, która w celu
wywołania skutków prawnych wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą
uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji
o zbliżonych celach.

Dział VII – Postanowienia końcowe.


§ 24


1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Połączenie nie może nastąpić jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cele Fundacji.
3. Decyzje w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały
wymagającej większości 2/3 głosów, w tym głosu Prezesa Zarządu przy czym uchwała ta
wymaga opinii Rady Fundacji.


§ 25


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 450).


§ 26


1. Statut został uchwalony przez Fundatora w dniu 29.08.2020 r.
2. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.