fbpx
Plecy

Preambuła

Fundacja Wsparcia, Rozwoju i Nauki NABU - Jasło

Wszyscy pracownicy i współpracownicy Fundacji Wsparcia, Rozwoju
i Nauki NABU – zgodnie z wizją, misją i podstawowymi wartościami –
aktywnie angażują się w działania wzmacniające bezpieczeństwo dzieci,
szczególnie w kontekście ochrony przed przemocą oraz w ochronę
i promowanie ich praw. W swojej pracy kierujemy się dobrem dziecka
i jego najlepiej pojętym interesem. Postrzegamy dzieci jako partnerów
w budowaniu przyjaznego, bezpiecznego i opartego na wzajemnym
szacunku otoczenia.

Fundacja NABU osiąga swoje cele poprzez:

działania profilaktyczne – minimalizujące ryzyko wystąpienia
krzywdzenia dzieci;
działania interwencyjne – mające na celu zapewnienie dziecku
bezpieczeństwo, gdy jest ono ofiarą przemocy lub zagraża mu inne
niebezpieczeństwo;
pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną – mającą na celu
wsparcie dziecka i jego rodziny w przezwyciężeniu trudnych
doświadczeń.

Działania te adresowane są zarówno do dzieci i rodziców, w formie
indywidualnej bądź grupowej, jak też obejmują zakres prac
systemowych we współpracy z innymi organizacjami i instytucjami.
Polityka Ochrony Dzieci Fundacji NABU oparta jest na polskim prawie,
Konwencji o Prawach Dziecka, Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka
oraz dobrych praktykach polskich i zagranicznych. Każdy pracownik
Fundacji działa w ramach obowiązującego prawa oraz dokumentów
wewnętrznych placówki.

O Fundacji Wsparcia, Rozwoju i Nauki NABU

Fundacja Wsparcia, Rozwoju i Nauki NABU działa od 2020 roku.
Fundacja dąży do tego, by wszystkie dzieci miały bezpieczne dzieciństwo
i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości.
Pomagamy dzieciom i młodzieży, tworzymy przyjazną przestrzeń dla
każdego. Fundacja NABU uważa, że każde dziecko, z którym mamy
kontakt, niezależnie od uwarunkowań, tj. wieku, tożsamości płciowej,
statusu ekonomiczno-społecznego, sprawności, orientacji seksualnej lub
pochodzenia etnicznego, ma prawo do ochrony przed wszelkimi
formami krzywdy, nadużycia, zaniedbania i wykorzystywania. Dlatego
też Fundacja nie będzie tolerować nadużyć i wyzysku wobec dzieci
zarówno ze strony zatrudnionego personelu, jak i innych osób
zaangażowanych w realizację działań.

Cel Polityki Ochrony Dzieci

Polityka Ochrony Dzieci Fundacji Wsparcia, Rozwoju i Nauki NABU
prezentuje ramowe zasady, standardy i wytyczne, które mają na celu:
• uwrażliwienie wszystkich pracowników i współpracowników Fundacji
na wagę podejmowania działań zmierzających do ochrony dzieci przed
krzywdzeniem;


• wskazanie zakresów odpowiedzialności poszczególnych osób za
bezpieczeństwo dzieci znajdujących się pod opieką Fundacji;
• podejmowanie adekwatnej interwencji w przypadku podejrzenia
krzywdzenia dzieci i/lub bezpośredniego zagrożenia ich zdrowia i życia;
• określenie działań edukacyjnych, profilaktycznych i interwencyjnych
mających na celu zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa,
• rozwijanie w organizacji kultury pracy opartej na prawach dziecka
i ciągłym uczeniu się.

Znajomość i praktyczne stosowanie Polityki Ochrony Dzieci jest
moralnym i zawodowym obowiązkiem wszystkich pracowników
i współpracowników Fundacji NABU.
Polityka określa zobowiązania podjęte przez Fundację oraz informuje jej
pracowników i współpracowników o ich obowiązkach związanych
z ochroną dzieci.

Krzywdzenie dzieci - definicja

Zgodnie z definicją D.G. Gill’a krzywdzenie dzieci to każde działanie lub
bezczynność jednostek, instytucji lub społeczeństwa jako całości i każdy
rezultat takiego działania lub bezczynności, który deprymuje równe
prawa i swobody dzieci i/lub zakłóca ich optymalny rozwój.
Rozróżnia się 4 rodzaje przemocy wobec dzieci:

Przemoc fizyczna wobec dziecka to przemoc, w wyniku której dziecko
doznaje faktycznej fizycznej krzywdy lub jest nią potencjalnie zagrożone.
Krzywda ta następuje w wyniku działania bądź zaniechania działania ze
strony rodzica lub innej osoby odpowiedzialnej za dziecko, lub ze strony
osoby, której dziecko ufa, bądź która ma nad nim władzę. Przemoc
fizyczna wobec dziecka może być czynnością powtarzalną lub
jednorazową.

Przemoc psychiczna wobec dziecka to przewlekła, nie fizyczna,
szkodliwa interakcja pomiędzy dzieckiem a opiekunem, obejmująca
zarówno działania, jak i zaniechania. Zaliczamy do niej m.in.:
niedostępność emocjonalną, zaniedbywanie emocjonalne, relację
z dzieckiem opartą na wrogości, obwinianiu, oczernianiu, odrzucaniu,
nieodpowiednie rozwojowo lub niekonsekwentne interakcje
z dzieckiem, niedostrzeganie lub nieuznawanie indywidualności dziecka
i granic psychicznych pomiędzy rodzicem a dzieckiem.

Wykorzystywanie seksualne dziecka to włączanie dziecka
w aktywność seksualną, której nie jest ono w stanie w pełni zrozumieć
i udzielić na nią świadomej zgody i/lub na którą nie jest dojrzałe
rozwojowo i nie może zgodzić się w ważny prawnie sposób i/lub która
jest niezgodna z normami prawnymi lub obyczajowymi danego
społeczeństwa Z wykorzystaniem seksualnym mamy do czynienia, gdy taka aktywność
wystąpi między dzieckiem a dorosłym lub dzieckiem a innym dzieckiem,
jeśli te osoby ze względu na wiek bądź stopień rozwoju pozostają
w relacji opieki, zależności, władzy.

Zaniedbywanie dziecka to chroniczne lub incydentalne
niezaspokajanie jego podstawowych potrzeb fizycznych i psychicznych
i/lub nierespektowanie jego podstawowych praw, powodujące
zaburzenia jego zdrowia i/lub trudności w rozwoju. Do zaniedbywania
dochodzi w relacji dziecka z osobą, która jest zobowiązana do opieki,
wychowania, troski i ochrony dziecka.

Wyjaśnienie podstawowych pojęć

Dziecko – każda osoba do ukończenia 18. roku życia.
Fundacja – Fundacja Wsparcia, Nauki i Rozwoju NABU
Klient Fundacji – każda osoba, bez względu na wiek, korzystająca
z pomocy bezpośredniej Fundacji bądź biorąca udział w którymkolwiek
z programów przez nią prowadzonych.
Osoba odpowiedzialna za Politykę Ochrony Praw Dziecka – osoba
wyznaczona przez Zarząd Fundacji do monitorowania i w razie potrzeby
(po wcześniejszej akceptacji Zarządu) uaktualniania procedur
i przepisów w niej zawartych. Stanowiąca pierwszy kontakt dla osób
podejrzewających krzywdzenie dziecka, uruchamiająca w porozumieniu
z Zarządem poszczególne procedury.
Opiekun dziecka – rodzic bądź prawny opiekun dziecka
Pracownik Fundacji – każda osoba zatrudniona przez Fundację
NABU na podstawie umowy o pracę bądź wykonująca dla niej
zadania na podstawie umowy cywilnoprawnej lub innych umów
o współpracy.
Współpracownik Fundacji – każda osoba zaangażowana w pracę
Fundacji: wolontariusze/-szki; stażyści/-tki; praktykanci/-tki;
konsultanci/-tki; osoby odwiedzające fundację w ramach programów
wymiany czy współpracy.

Sposoby zapobiegania

Fundacja podejmuje szereg działań by upewnić się, że jej
pracownicy/-czki oraz współpracownicy/-czki nie stanowią zagrożenia
bezpieczeństwa dla dzieci.
Wszystkie osoby pracujące bądź współpracujące z Fundacją w procesie
rekrutacji sprawdzane są w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle
Seksualnym. Wymagane jest także od pracowników przedłożenie
oświadczenia o niekaralności bądź toczących się wobec nich
postępowaniach karnych i dyscyplinarnych.
Zarówno wszystkie osoby pracujące bądź współpracujące z Fundacją,
jak i dzieci biorące udział w programach Fundacji, są przeszkolone
w zakresie obowiązującej w Fundacji Polityki Ochrony Dziecka i wiedzą
w jaki sposób zgłaszać jakiekolwiek zaobserwowane podejrzenia
krzywdzenia dziecka.
Osoba odpowiedzialna za Politykę Ochrony Dziecka we współpracy
z Zarządem raz na dwa lata, a w razie konieczności częściej, dokonuje
rewizji obowiązującej w Fundacji Polityki Ochrony Dziecka i aktualizuje ją
w celu zapewnienia jej jak najwyższej skuteczności. O wszelkich
zmianach w Polityce informowani są każdorazowo wszyscy pracownicy
i współpracownicy.

Rekrutacja i wdrożenie nowych pracowników

Fundacja NABU dokłada wszelkich starań, by zatrudniać pracowników
i współpracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje
i kompetencje, którzy podzielają wartości wynikające z Konwencji
o Prawach Dziecka, w szczególności prawo dziecka do ochrony przed
krzywdzeniem.
Każdy kandydat na nowego pracownika/współpracownika przesyła CV
oraz w miarę możliwości referencje. Rozmowa kwalifikacyjna
prowadzona jest przez dwóch pracowników Fundacji. Przedmiotem
rozmowy, oprócz sprawdzenia kompetencji i wiedzy kandydata, są
również wszelkie ewentualne przerwy w zatrudnieniu/edukacji. Już
podczas rozmowy kwalifikacyjnej pracownicy informują kandydata
o obowiązującej w Fundacji Polityce Ochrony Dzieci.
Przed przystąpieniem do pracy wybrany kandydat, oprócz innych
wymaganych przepisami prawa dokumentów, składa oświadczenie
dotyczące niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej
i obyczajności oraz przestępstwa na szkodę małoletniego, oraz
o toczących się względem niego postępowaniach karnych.
Każdy nowo przyjęty pracownik i współpracownik Fundacji zapoznaje
się z zapisami Polityki Ochrony Dzieci, regulaminem pracy, zasadami
przestrzegania praw dziecka oraz zasadami ochrony i przetwarzania
danych osobowych w Fundacji. Zapoznanie się z wymienionymi powyżej
zasadami potwierdza podpis pracownika pod oświadczeniem
umieszczonym w umowie stanowiącej podstawę zatrudnienia.

Zasady bezpiecznej relacji pracownik/współpracownik – dziecko

Niedopuszczalne są następujące zachowania pracowników
i współpracowników Fundacji wobec dzieci:
• wszelkie zachowania, które zawstydzają, upokarzają, deprecjonują lub
poniżają dzieci, lub mają znamiona innych form przemocy psychicznej,
fizycznej lub wykorzystywania seksualnego;
• niestosowny kontakt fizyczny z dzieckiem, naruszający godność
dziecka; dopuszczalny kontakt fizyczny powinien być w naturalny
sposób związany z zabawą, pomocą dziecku w czynnościach
higienicznych, koniecznością zapewnienia dziecku bezpieczeństwa,
potrzebą uspokojenia dziecka;
• podawanie dziecku alkoholu, leków, wszelkich środków
psychoaktywnych;
• akceptowanie bądź uczestniczenie w nielegalnych czynnościach,
w które angażowane jest dziecko;
• nawiązywanie relacji o charakterze seksualnym z dziećmi;
• zachowywanie się w sposób seksualnie prowokacyjny;
• utrzymywanie kontaktów prywatnych z dzieckiem, poza czasem pracy
i świadczonym zakresem pomocy;
• w przypadku świadczenia pomocy w domu, pozostawanie z dzieckiem
sam na sam.
Wszelkie podejrzenia dotyczące nieodpowiednich zachowań
pracowników i współpracowników Fundacji wobec dzieci są
bezzwłocznie wyjaśniane.

Procedury zgłaszania podejrzeń

W przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka, każdy pracownik bądź
współpracownik Fundacji zobowiązany jest do niezwłocznego
poinformowania Zarządu bądź osoby odpowiedzialnej za Politykę
Ochrony Dziecka o zaistniałej sytuacji. Zgłoszenia można dokonać
osobiście bądź pisemnie wysyłając e-mail na adres:
fundacja.nabu@gmail.com
E-mail sprawdzany jest przez osobę odpowiedzialną za Politykę Ochrony
Praw Dziecka w sposób regularny. Każde zgłoszenie, zarówno w formie
ustnej jak i pisemnej, traktowane jest z powagą i dokładnie sprawdzane.
W zależności od zaistniałej sytuacji osoba odpowiedzialna za Politykę
Ochrony Dziecka w porozumieniu z Zarządem i koordynatorem
programu, w którym uczestniczy dziecko uruchamia odpowiednie
procedury. Pracownicy i współpracownicy Fundacji biorący udział
w interwencjach mają obowiązek zachowania tajemnicy informacji
związanych z klientem Fundacji.
Każde podjęcie interwencji rozpoczyna się od poinformowania opiekuna
dziecka o podejrzeniu jego krzywdzenia, o ile nie zagraża to dobru
dziecka.

Zasady ochrony danych osobowych i wizerunku dziecka

Dane osobowe dziecka podlegają ochronie na zasadach określonych
w ustawie z dnia 10 maja 2019 r. o ochronie danych osobowych oraz
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”). Szczegółowe informacje
na temat celów i sposobów przetwarzania danych osobowych są
podawane oddzielnie, w kontekście każdego z odrębnych działań
Fundacji NABU. Każdy pracownik i współpracownik Fundacji mają
obowiązek zachowania tajemnicy danych osobowych oraz sposobów
zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem.
Fundacja, uznając prawo dziecka do prywatności i ochrony dóbr
osobistych, zapewnia ochronę wizerunku dziecka, poprzez
nieupublicznianie jego wizerunku bez pisemnej zgody opiekuna dziecka
i werbalnej zgody samego dziecka. Przed utrwaleniem wizerunku
dziecka należy dziecko oraz opiekuna poinformować o tym, gdzie będzie
umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie
wykorzystywany.
Wszelkie zdjęcia robione przez pracowników bądź współpracowników
Fundacji nie powinny zawierać wizerunku dzieci w pozach
prowokacyjnych, czy w niepełnym ubraniu, zawsze pokazując dziecko
jako podmiot nigdy jako ofiarę, zachowując jego prawo do
poszanowania godności.
Pracownikowi/współpracownikowi Fundacji nie wolno umożliwiać
przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku dziecka (filmowanie,
fotografowanie) na terenie Fundacji bez zgody Zarządu oraz pisemnej
zgody opiekuna dziecka.
Fundacja zapewnia przeszkolenie pracowników i współpracowników
w zakresie zasad ochrony wizerunku dzieci.

Wdrożenie Polityki i monitoring

1. Polityka Ochrony Dzieci Fundacji Wsparcia, Rozwoju i Nauki NABU
wchodzi w życie w chwili opublikowania jej pełnej wersji przez Zarząd
Fundacji w sposób dostępny dla wszystkich
pracowników/współpracowników fundacji oraz w momencie
zamieszczenia jej skróconej wersji na stronie internetowej Fundacji
www.fundacjanabu.pl
2. Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników,
wolontariuszy i stażystów, w szczególności poprzez przesłanie ich tekstu
drogą elektroniczną.
3. Polityka podlega okresowemu monitoringowi. W monitoringu biorą
udział wszyscy pracownicy Fundacji.
4. Potrzebę wprowadzenia zmian w polityce zgłaszać można do Zarządu
Fundacji.
5. Każdorazowo wprowadzenie zmian w Polityce wymaga ich ogłoszenia
wszystkim pracownikom i współpracownikom Fundacji.